نیازمندیها دات نت
جستجو

حمل کالا به باکو

حمل کالا به باکو
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮواﺗﺮاﺑﺮ در ﺳﺎل 1374 در ﺗﻬﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ بین المللی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮرواردري و ﮐﺮﯾﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻏﺎز(حمل کالا به باکو , ترانزیت کالا به باکو , هزینه حمل به آذربایجان , ترانزیت کالا به عراق) ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﻮﺛﺮ در صنعت حمل و نقل بین المللی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ را با ﺣﻀﻮر ﻗﻮي و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﺘﺒﺮ آغاز بکار نماید.
و هم اکنون با تحت پوشش قرار دادن بیش از 150 دستگاه کامیون (تیغه – چادری ) توانسته بخش عظیمی از حمل و نقل ترانزیتی کشور عزیزمان را بنام خود ثبت نماید.
این شرکت با داشتن 28 نمایندگی در مبادی ورودی و خروجی کشور و نیز 12 نمایندگی در کشور های منطقه بخصوص در آذربایجان و ترکمنستان ، عراق و چین آمادگی خود را نسبت به حمل محمولات ترانزیتی شما دوستان عزیز را اعلام میدارد.
حمل کالا به باکو , ترانزیت کالا به باکو , هزینه حمل به آذربایجان , ترانزیت کالا به عراق
star
» حمل کالا به باکو , ترانزیت کالا به باکو , هزینه حمل به آذربایجان , ترانزیت کالا به عراق
حمل کالا به باکو , ترانزیت کالا به باکو , هزینه حمل به آذربایجان , ترانزیت کالا به عراق شرکت حمل و نقل بین المللی پرواترابر در سال 1374 شمسی (1995 میلا...
    شرکت پرواترابر  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09121577796هرگونه کپی برداری از مقالات با ذکر لینک نیازمندیها دات نت بلامانع است .
طراحی و اجرا : کاریزما وب