نیازمندیها دات نت
آگهی رایگان ثبت نظر آگهی های ویژه
واحد هاي تصفيه فاضلاب شهري در ايالت متحده آمريكا جهت فاضلاب خام شهري شامل مراحل مقدماتي ،اوليه و ثانويه مي شوند و در برخي ازمراحل تصفيه هاي اضافي به پساب تصفيه شده (كه يك جريان تغليظ شده از جامدات در مايع است)بنام لجن تبديل ميشود.لجن تصفيه شده مورد نياز براي مصرف يادر دسترس كه تصفيه اضافي پساب ممكن است فرصت مصرف مجدد آن را فراهم كند.در روش اجرائي تصفيه فاضلاب شهري كه شامل مرحله مقدماتي براي تخليه پساب تصفيه شده به آبهاي سطحي استفاده مي شود نه براي تسهيل استفاده برروي محصولات كشاورزي.
چون روشهاي تصفيه فاضلاب شهري در ايالت متحده آمريكا به خوبي تاسيس شده و چون پساب مربوط به برخي قسمتهاي تصفيه فاضلاب شهري هر دوبه آبهاي سطحي تخليه مي شوند و نيز براي آبياري زمينهاي كشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرد، سطوح بالاتر ياثانويه تصفيه فاضلاب اساسا”براستفاده مجدد فاضلاب در آبياري زمينهاي كشاورزي در ايالت متحده آمريكا مقدم تراست
استفاده مجدد از فاضلاب براي توليد موا د غذائي‌ يا نياز مصرف مجدد ديگري از قبيل تخليه به آبهاي زير زميني و ياآبياري زمينهاي شهري اساسا” بعد از تصفيه ثانويه فاضلاب اتفاق مي افتد وممكن است به تصفيه اضافي نياز داشته باشد.
در تصفيه ثانويه براي توليد آب بازيافتي(يا براي تهيه آب به نحوي كه مجدداستفاده شود)اغلب مواد منعقدكننده، فيلتراسيون وموادضدعفوني كننده اضافه مي شود .
اين مبحث بطور خلاصه مقادير و ويژگيهاي لجن و پساب تصفيه شده رامرور مي كند، سپس فرايندهاي استفاده شده در تصفيه متعارف فاضلاب (كه به عنوان تصفيه مقدماتي، اوليه، ثانويه تعريف شده است)بويژه فرايندهاي مربوط به يكنواخت سازي كاربرد فاضلاب براي محصولات كشاورزي و فرايندهاي تصفيه لجن را امتحان ميكند.
كيفيت وكميت لجن وپساب فاضلاب شهري
فاضلاب شهري، منبع آب مصرفي جوامع را تامين ميكند. در سال ۱۹۹۰، ميانگين مصرف سرانه هرمنطقه ازسيستمهاي منابع آبي عمومي درا يالت متحئه آمريكا ۱۸۴گالن (۷۰۰ليتر )در روز بود.
در نواحي خشك، توليد فاضلاب شهري اساساٌ كمتر از مقدار دريافتي براي منابع آبي است،امادر برخي نواحي جريان فاضلاب به دليل نفوذ وشناور شدن درون سيستمهاي جمع آوري فاضلاب به منابع آبي وارد ميشود .
مصرف ۸۵%آب به عنوان يك براوردي از توليد فاضلاب شاخص بكار ميرود .(هنري و هينك در سال ۱۹۸۹ )يك شهري باجمعيت ۲۰۰۰۰۰نفري ميانگين حدوداٌ ۳۱ميليون گالن ،فاضلاب خام توليد مي كنند (حدوداٌ ۱۱۷ميليون متر مكعب در روز). مقدار پساب فاضلاب تصفيه شده خروجي بطور محسوس از مقدار اوليه فاضلاب خام كمتر نشده است.
همان طور كه معمول است اگر لجن بدون آب (خشك)شده باشدكيفيت پساب تصفيه شده از دستگاههاي تصفيه ثانويه فاضلاب در ايالت متحده بايستي طبق قانون فدرال :ميزان متوسط ماهانه ۳۰ ميليگرم درليتر از آكسيژن خواهي بيوشيميائي يا BODاندازه گيري مقدار مواد زنده قابل تجزيه بيولوژيكي باقيمانده )و ۳۰ ميليگرم از جامدات معلق (جامدات شناور درفيلتراسيون )مطابقت نمايد.
مقدار لجن فاضلاب شهري توليد شده توسط دستگاههاي تصفيه فاضلاب دور از ذهن می باشد .چون اين مقدار تحت عنوان تصفيه لجن شاخص تغيير ميكند.
به دليل اينكه توده جامدات خشك در طول بيشتر فرايندهاي تصفيه نگهداري مي شوند وزن خشك مفيدترين اصل براي فشردن مقدار لجن تصفيه فاضلاب شهري مي باشد.
تصفيه اوليه وثانويه يك مقدار كلي حدودا”۹۵/۱پوند (۹۴/۰كيلوگرم)جامدات خشك هرهزار گالن ازفاضلاب تصفيه شده را توليد ميكند.
مواد شيميائي ولجنها درطول مراحل تثبيت و انتقال (به بخشهاي بعدي در اين قسمت مراجعه كنيد) به طورمحسوس مي تواند توده جامدات در لجنهاراافزايش دهد.
تثبيت بيولوژيكي براي كاهش توده جامدات معلق درون اكسيداسيون برخي جامدات زنده ارگانوليك فرار درلجنها بكار ميرود براي مثال اگر لجن شامل ۸۰%جامدات معلق فرار شود و ۵۰%آنها ازطريق اكسيداسيون خراب شود توده تثبيت شده جامدات لجن به ۶۰%از توده اوليه كاهش خواهد يافت
جامدات شاخص شامل لجن در مراحل مختف تصفيه در اين بخش خلاصه شده است ميزانهاي مشخص شده مشترك ديگر لجن در بخش دو خلاصه شده است همچنين باپسابهاي فاضلاب بيشتر اطلاعات جزئي در مورد سازنده هاي ويژه فاضلاب در قسمتهائي از گزارش يافت مي شود جائيكه اثرات بالقوه اين سازنده ها بحث مي شود.
فرايند تصفيه فاضلاب انتقالي
تصفيه فاضلاب شهري بطور شاخص باتصفيه مقدماتي، اوليه و ثانويه مقايسه مي شود. تصفيه فاضلاب بطور يك استاندارملي ایالت متحده براي پساب تخليه شده به آبهاي سطحي مي باشد
يك درجه بالاتر ازتصفيه كه” در اينجا تصفيه پيشرفته يا مرحله سوم ناميده مي شود” ممكن است در حلالهاي ويژه اي براي حفاظت كيفيت محيطي و بهداشتي مورد نياز باشد. در اين گزارش تصفيه فاضلاب شهري انتقالي مورد توجه قرار گرفته است كه شامل آشغالگيري، شن گيري، ته نشيني اوليه و تصفيه بيولوژيكي مي شود زيرا اين روش متداولترين روش است.
تصفيه مقدماتي
تصفيه مقدماتي فاضلاب بطور معمول شامل آشغالگيري و دانه گيري مي شود .آشغالگيري فاضلاب دفع مي كند جامدات زبر وخشن مثل پارچه هائي كه به تجهيزات مكانيكي برخورد كرده اند. دانه گيري جامدات شني وغير زنده و سنگين را كه در كانالها ته نشين شده اندو مراحل تصفيه را تاثير گذاشته اند.
تصفيه مقدماتي براي آماده كردن فاضلاب براي تصفيه بعدي بكار مي رود اما اين روش تغيير كمي در كيفيت فاضلاب ايجاد مي كند پسابهائي كه از تصفيه مقدماتي فاضلاب (آشغالگيري و شن گيري) بطور معمول بالجنها مخلوط نمي شود اين مطلب در اين گزارش زياد مورد توجه قرار نمي گيرد.
تصفيه اوليه فاضلاب
تصفيه اوليه فاضلاب معمولا”شامل ته نشيني ثقلي ،آشغالگيري فاضلاب ودانه گيري براي حذف جامدات قابل ته نشيني مي شود بطور جزئي بيشتر از نصف جامدات معلق بطور معمول حذف مي شوند.
Bod درشكل جامدات قابل حذف شدن توسط ته نشيني نيز حذف مي شود (بطور شاخص حدودا”يك سوم از كل bod ) دريك دوره درطول تحول تدريجي تصفيه فاضلاب خانگي در ايالات متحده ودستگاههاطراحي واجراكرده اند تصفيه اوليه وپساب اوليه بطور معمول به آبهاي سطحي تخليه شده كه بطور قابل محسوس رقيق شده است.
اكنون تصفيه اوليه به عنوان يك وسيله اقتصادي براي برخي آلودگيها قبل ازتصفيه ثانويه وپس مانده از تصفيه اوليه مواد معلق تغليظ شده ازذراتي در آب بنام لجن اوليه مي باشد.
اگر چه هدف تصفيه اوليه فاضلاب اين است كه جامدات معلق قابل حذف وbod را جدا كند، محتويات فاضلاب تحت عنوان جامدات قابل ته نشين بوجود مي آيد يا توسط جامدات قابل ته نشين فاضلابها كه ممكن است همچنين حذف شوند، جذب مي شود. بنابراين تصفيه اوليه بركاهش غلظت پساب مواد غذائي ،ارگانيسمهاي بيماري زا وعناصر ديگر بطور بالقوه تركيبات زنده سمي اثر مي گذارد و سازنده هايئكه حذف مي شوند در لجن اوليه وجود دارد.
تصفيه ثانويه فاضلاب
تصفيه ثانويه فاضلاب تقريبا”هميشه با استفاده يك فرايند تصفيه بيولوژيكي همراه است ميكروارگانيسمها در مواد معلق (در فرايند لجن فعال)چسبيده شده به ديوار (در يك صافي چكنده يا يكي از متغييرهاي آن ) يا در حوضچه ها يا فر آيند هاي ديگريكه براي حذف مواد زنده قابل تجزيه بيولوژيكي استفاده مي شود. قسمت مواد توسط ميكروارگانيسم كه براي توليد co2 وديگر توليدات پاياني اكسيد مي شود وباقيمانده انرژي ومواد مورد نياز براي حفاظت محيط را فراهم مي كند . براي اينكه ميكروارگانيسمها بطور بيولوژيكي لخته تشكيل دهند، ذرات قابل ته نشين را درتصفيه بيولوژيكي بعدي ، اين توده حياطي اضافي در تانكهاي ته نشيني تحت عنوان مواد معلق غليظ شده، جدا مي شوند كه لجن ثانوي ناميده
مي شوند(همچنين تحت عنوان لجن بيولوژيكي شناخته شده يا لجن فعال شده فاضلاب در صافي چكنده مي باشد ) مواد تشكيل دهنده فاضلاب مي تواند با لجن ثانوي مخلوط شوند.
تصفيه مرحله سوم يا پيشرفته فاضلاب
تصفيه مرحل سوم واحدهاي تصفيه فاضلاب شهري وقتي استفاده مي شود كه شرايط آب پذيرنده يا كيفيت بهتر خروجي بيشتر از خروجي مرحله دوم تصفيه فاضلاب باشد. گندزدايي جهت كنترل ميكروارگانيسمهاي بيماري زا ، ويروسها اغلب يك مرحله عمومي از تصفيه پيشرفته است غلظت جامدات معلق وbod همراه در خروجي تصفيه شده مي تواند با فيلتراسيون وگاهي اوقات با كمك مواد منعقد كننده كاهش يابد.
جذب سطحي بوسيله كربن فعال براي حذف تركيبات آلي مقاوم به عناصر جزئي استفاده مي شود غلظت آمونياك در خروجي ثانوي مي تواند كاهش يابد بوسيله نيتريفيكاسيون تصفيه پيشرفته براي حذف فسفر ونيتروژن ، همچنين بعنوان حداقل تغذيه سطحي متعارف مي تواند حذف شود . بوسيله بالا بردن بار ميكروبي يا ترسيب شيميائي تمام مراحل تصفيه پيشرفته به دنبال نصفيه ثانويه انجام نمي شود .
انواعي از روشهاي عملي تصفيه مانند تصفيه ثانويه كمتر استفاده مي شود مراحل فيزيكي وشيميايي سريعتر از تصفيه بيولوژيكي انجام مي شود .
تصفيه براي آبياري محصولات كشاورزي همراه با احياء واستفاده مجدد از آنها
با توجه به قوانين وشرايط محلي درجاتي از تصفيه فاضلاب مورد نياز است تا خروجي فاضلاب جهت توليدات كشاورزي مناسب باشد تصفيه اختصاصي براي پذيرش دركشاورزي استفاده ميشود .
در واقع در قديم تصفيه متعارف اوليه وثانويه در آمريكا استفاده وتوجهي به آن نمي شد.
ضدعفوني پساب تصفيه شده اغلب به وسيله كلر زني انجام مي شود .
كلر يك ضدعفوني كننده اقتصادي است . اما با مواد آلي در پساب فاضلاب واكنش نشان مي دهد تا تشكيل تركيبات آلي كلرزني شده اي بدهد كه مربوط به مصرف دوباره فاضلاب تصفيه شده قابل شرب ميشود اما به آبياري مربوط نمي شود.
فعاليتهاي تصفيه لجن
پيش بيني مي شود لجنهاي ثانويه واوليه ممكن است كه شامل مواد قابل ته نشيني از فاضلاب خام وتوليدات تركيبات ميكروبي باشد در هر صورت مواد ديگري همچنين انتقال مي يابند از فاضلابها كه با لجنهاي ثانويه مخلوط ميشوند نواحي سطوح بزرگ ذرات كه با لجنها آميخته شده اند را فراهم مي نمايند محلهاي براي جذب تركيبات از فازمايع تركيبات آلي غير قابل تجزيه در محلول ممكن است ازقسمت آلي مواد تفكيك شود فلوكهاي آلي با ذرات كلوئيدي آميخته شوند كه در غير اينصورت به وسيله رسوب گر داخل ذرات انتقال نمي يابند اينها وديگر مكانيسمها منجر به غني سازي تركيبات فاضلاب درون لجن ميشوند بعلاوه لجنهاي فاضلابي بيشتر آب هستند وبنا براين تركيبات فاضلاب باقيمانده در فاز مايع وهمچنين لجنها را شامل ميشود.
چون لجنهاي اوليه وثانويه ويژگيهاي مختلفي دارند بازدهي باتصفيه آنها بطور جداگانه بدست مي آيد لجن ثانويه با استفاده از فرآيند شناور هواي غير محلول بهتر غليظ مي شود تابا غليظ كننده هاي ثقيل و گه گاهي اين لجن اوليه غليظ مي شوند .
لجنهاي اوليه وثانويه بدون تغيير قبل از انتهاي تصفيه تركيب مي شوند بدين منظور بحث نهائي مصرف لجن تصفيه شده بيشتر شناسائي نمي شود .
يك تنوع گسترده اي از فرآيندهاي تصفيه لجن براي كاهش حجم لجن استفاده مي شود و
ويژگيهاي لجن قبل از مصرف توليدي تصفيه شده تغيير ميكند .
تصفيه لجن در اينجا مورد توجه قرار گرفته شده تا فرآيندهاي مهندسي براي كيفيت لجن را قبل از مصرف آن شامل شوند .
وقتي كه لجن براي زمينها بكار مي رود ،غير فعال كردن ارگانيسمها و ويروسها ي باقي مانده ادامه مي يابد ،تثبيت بيولوژيكي مواد آلي باقي مانده پيشرفت مي كند وتغييرات شيميائي غير زنده و زنده اتفاق مي افتد .
حجم فرايند توليد
لجن بيولوژيكي توليد شده از فرآيندهاي تصفيه فاضلاب ثانويه اغلب يك محتوي جامد معلق دارد كه كمتر از يك درصد وزن دارند يعني هر كيلوگرم جامدات لجن فعال بابيشتر از ۹۹كيلوگرم آ ب تركيب مخلوط مي شود لجنهاي اوليه بيشتر تصفيه مي شوند اما بطور حاشيه اي لجن ثانويه واوليه تركيب شده شاخص ممكن است شامل حدودا %۳ ازجامدات داراي وزن شوند.
به دليل ذات حجيم لجنها وفر آيندهاي طبقه بندي شده در اين جا تحت عنوان تغليظ كننده ها بي آب كننده ها وخشك كننده ها مرغوب نمودن ( به منظور كاهش تكرار كاربرد ليست شده اند) طبقه بندي كنترل در لجن رايج مي باشد .
انتقال آب از لجنها كار آيي فرآينده تصفيه مواد را بهبود مي دهد .حجم ذخيره سازي مخزن وهزينه حمل ونقل را كاهش مي دهد.
تغليظ كننده
تغليظ كننده لجن يك محصول غليظ شده اي را توليد مي كند كه اساسا ويژگيهاي مايع را حفظ مي كند. محصول تغليظ كننده، ثقيل كننده هاي شناور را كه در آن يك گاز ي با جامدات لجن تركيب مي شوند وسبب شناور شدن آنها واستفاده از كمربندهاي زهكش ، ظروف استوانه اي چرخان سوراخ كننده و سانتريفوژ ميگردد.
بي آب كردن
فر آيندها ي بي آب كردن مواد ي با ويژگيهاي جامدات توليد ميكند حتي اگر لجن بي آب شده تقريبا آبكي باشد. لجن بي آب شده مي تواند بوسيله ماشين حمل زباله منتقل شوند جاي كه يك تانكر مورد نياز براي حمل لجن غليظ شده ، بي آب كردن ممكن است بسترهاي خشك كننده ماسه اي انجام شوند.معمولا در لاگونها انجام شوند .جاي كه زهكش ثقيل وتبخير رطوبت را حذف ميكند.اغلب تاسيسات شهري بزرگترازوسايل مكانيكي براي بي آب كردن لجن استفاده ميكنند.دستگا ههاي بي آب كننده لجن مكانيكي شامل فشارهاي تسمه فيلتر وفيلترهاي خلاء وسانتريفوژها مي باشند محتوي جامدات بي آب شده مكانيكي بطور شاخص از ۲۰تا ۴۵% جامدات وزين درجه بندي مي شود .بيشتر فرآيند ها تغليظ كننده هاي جامدات را در انتهايي ترين سطح انجام مي دهند .
فر آيندمرغوب سازي
مرغوب سازي لجن مقدار آب لجن را كاهش نمي دهد بلكه ويژگيهاي فيزيكي جامدات لجن را براي تسهيل حذف آب در فرآيند هاي تكنيكهاي مكانيكي بي آب كردن در پاراگراف بعدي مورد بحث است اقتصادي نخواهد بود .لجنهاي نامرغوب در روشهاي شيميائي وفيزيكي براي مرغوب شدن لجن استفاده مي شود.
در فر آيند مرغوب سازي بطور معمول پوليمرهاي آلي سنتز شده را قبل از بي آب كردن لجن اضافه مي شود همچنين مواد شيميائي غير آلي در آمريكا نيز استفاده مي شود .دوزهاي مرغوب سازي مواد شيميائي غير آلي بزرگ هستند وتوده فاز جامد لجن را افزايش مي دهند روشهاي مرغوب شدن شامل تصفيه حرارتي وسرد كننده مي باشد.
خشك كردن
اگر شرايط محيطي حذف موفقيت آميز تري را توجيه كند مراحل بي آب كردن با خشك كردن مورد نياز است خشك كردن گرمائي بصورت مستقيم وغير مستقيم استفاده مي شود وبراي موفقيت سريعتر در حذف كامل آب از لجن خشك كردن به وسيله خورشيد (وابسته به خورشيد) ممكن است در بعضي از جوامع وجودداشته باشد .
http://www.pch-co.com/
اطلاعات سایت حذف گردید

هشدار پلیس فتا :

لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، به صورت حضوری اطمینان حاصل نمایید.


پیام نیازمندیها :

نیازمندیها هیچگونه منفعت و مسِئولیت در قبال معامله شما ندارد و مسئولیت آن با آگهی دهنده میباشد.

این آگهی منقضی و به آرشیو منتقل شده است. ( اطلاعات ارتباط قابل نمایش نیست )
206

تصفيه فاضلاب ,

نظرات
ارسال نظرات


نام و نام خانوادگی :  
متن نظر (پرسش) :  
تصویر امنیتی :
 
فهرست آگهی های مرتبط
موسسه نشاط آوران نرگس
موسسه نشاط آوران نرگس اقای حجازی تلفن : 09124489430
Niazmandiha.net/ads/90683.html
نیازمندیهای همشهری نیازمندیها 90683

چاپ انواع بادکنک در طرح ها و رنگهای متنوع از بارکنکهای معمولی تا انواع بادکنکهای فویلی و غیره چاپ انوع بادکنک های لاتکسی انواع بادکنک چینی .تا...
مسعود زارعی  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09128382935     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/22

فروش نصب و خدمات پس از فروش : 1)سيستمهاي حفاظتي شامل جک هاي اتوماتيک برقي درب پارکينگي اعم از(ايتاليايي-اسپانيايي-ايراني-چيني و ...) 2)دوربينهاي م...
شرکت مهندسی الکا  ،  ایران - خراسان رضوی  ،  تلفن : 09113701736     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/22

دستگاه آی پی ال و ایلایت IPL RF SHR حذف موهای زاید یک روش غیرتهاجمی و موثر برای رفع موهای زائد صورت و بدن و همچنین درمان آسیب های پوستی ناشی از آفتاب ...
پیشرو طب پرشیا - pishro teb persia  ،  ایران - تهران  ،  تلفن :     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/22

سفیر پلاستیک تولید کننده انواع نایلکس سفید ورنگی فریزری ،نانی،پلاستیک دسته دار درسایزها و ابعاد مختلف باتوانایی تولید 4تن در روز مهندس ...
مهندس رضا علیخانی  ،  ایران - تهران  ،  تلفن :     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/22

برگزاری و میزبانی تخصصی جشن های تولد کودک و بزرگسال تزئینات و برگزاری مراسم تولد تزئینات و لوازم جشن تولد با طرح های متنوع و جذاب شامل : تم...
آقای حمید دهقان  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09126119521-09122330130     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/22

مرکز فروش انواع لوله و اتصالات صنعتی ، مانیسمان ، درزدار فروش انواع لوله های مانیسمان A106 گرید A ، B رده 20 sch20 ، رده 40 sch40 ، رده 80 sch80 ، رده 120 sch120 ، رد...
محمد رضایی  ،  ایران - خوزستان  ،  تلفن : 09105452059     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/22

فروش انواع کنترلر ها و مینی پی ال سی های شرکت تبن آلمان در مدل ها و ظرفیت های مختلف AC و یا DC (فارائو 2 یا PHARAO II) کارت های افزایش ظرفیت و لوازم جانب...
کالای برق پادنا  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09122572819     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/22

به یک نفر کارآموز آقا علاقه مند به کار در لابراتوار دندانسازی ترجیحا با موتورسیکلت جهت انجام امور پیک لابراتوار و آموزش دندانسازی به صورت همزم...
اسماعيلي  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09197233450     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/22

-استفاده ار لایه هایژنیک -سه لایه با فیلتراسیون بالا -عرضه در بسته بندی 50 عددی -دارای لایه میانی با فیلتر آنتی باکتریال.
مجتبی فراهانی  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09380027390     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/22

خرید و فروش ضایعات نایلون و... خریدار ضایعات نایلون(شرکتی ، پالتی ، کلفت بار ، فروشگاهی ، شیرینگ و پا دستگاهی و...) محمدی: ۰۹۱۲۸۴۳۳۷۲۵ - ۰۹۳۷۲۹۲۱...
محمدی  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : ۰۹۱۲۸۴۳۳۷۲۵     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/22

انجام کلیه.ی خدمات کفسابی سنگسابی نماشویی پیچ رول پلاک نما انجام میشود شستشوی نما و سطوح با سند بلاست و واترجت و سیستم ابر و طی انجام کلیه ام...
اقای رحیمی  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : ۰۹۱۲۳۰۲۲۰۸۰     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/22

باربری:اتوبار تهران: حمل و جابجایی بار و اثاثیه منزل بیش از 15 شعبه در تهران بصورت شبانه روزی و بدون تعطیلی هفتگی کامیون مسقف فلزی جهت حمل و جا...
مولانایی  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09197849864     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/21

باربری:اتوبار تهران با بیش از نیم قرن تجربه در زمینه بسته بندی،حمل و جابجایی بار و اثاثیه منزل و با بیش از 15 شعبه در تهران بصورت شبانه روزی آماده...
نیکدل  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09197849864     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/21

باربری:اتوبار تهران بیش از نیم قرن سابقه و تجربه در زمینه حمل و جابجایی بار و با بیش از 35 شعبه در تهران بصورت شبانه روزی آماده ارسال تریلی بغل د...
پاکدل  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09197849864     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/21

باربری:اتوبار تهران تجربه ایی جدید در زمینه باربری بیش از نیم قرن تجربه در زمینه بسته بندی،حمل و جابجایی بار و اثایه منزل/اداری/تجاری بیش از 25...
پارسا  ،  ایران - تهران  ،  تلفن : 09197849864     تاریخ بروزرسانی : ‪1401‬/‪05/21

Pages :  
1 2 3 4 5


هرگونه کپی برداری از مقالات با ذکر لینک نیازمندیها دات نت بلامانع است .
طراحی و اجرا : کاریزما وب