نیازمندیها دات نت
جستجو

حمل کالا به باکو

حمل کالا به باکو
ﺷﺮﮐﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﺮواﺗﺮاﺑﺮ در ﺳﺎل 1374 در ﺗﻬﺮان ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ بین المللی و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮرواردري و ﮐﺮﯾﺮي در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻏﺎز(حمل کالا به باکو , ترانزیت کالا به باکو , هزینه حمل به آذربایجان , ترانزیت کالا به عراق) ﻧﻤﻮد و ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﻣﻮﺛﺮ در صنعت حمل و نقل بین المللی ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﺷﺪ را با ﺣﻀﻮر ﻗﻮي و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﺘﺒﺮ آغاز بکار نماید.
و هم اکنون با تحت پوشش قرار دادن بیش از 150 دستگاه کامیون (تیغه – چادری ) توانسته بخش عظیمی از حمل و نقل ترانزیتی کشور عزیزمان را بنام خود ثبت نماید.
این شرکت با داشتن 28 نمایندگی در مبادی ورودی و خروجی کشور و نیز 12 نمایندگی در کشور های منطقه بخصوص در آذربایجان و ترکمنستان ، عراق و چین آمادگی خود را نسبت به حمل محمولات ترانزیتی شما دوستان عزیز را اعلام میدارد.
جستجو برای این واژه بدون نتیجه بودهرگونه کپی برداری از مقالات با ذکر لینک نیازمندیها دات نت بلامانع است .
طراحی و اجرا : کاریزما وب